کاردرمانی

_
  • توانبخشی تمامی کم توانی های ذهنی : سندرم دان، میکرو سفال، هیدرو سفال
  • درمان اختلالات نقص درتوجه وتمرکز، اختلالات یادگیری
  • درمان وتوانبخشی اختلالات نورولوژی و ارتوپدی : شامل فلج مغزی، سکته مغزی، اختلالات تکاملی و دیسترومی، MS، روماتیسم